Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje specjalistyczne szkolenia grupowe i indywidualne z autorskich metod i narzędzi diagnozy dla przedsiębiorców - pracodawców ,instytucji rynku pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY NFDK

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

logo erasmusa i partnerów nfdk infabw krea

 career counseling front

 

Numer projektu: 2022-2-PL01-KA210-VET-000095393
Okres realizacji:
01.09.2023 31.08.2024

Kwota dofinansowania: 60 000 EUR

Głównym celem projektu Projekt Erasmus+ „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym”
jest opracowanie metodologii i narzędzi diagnozy dla doradców kariery (zawodowych), którzy zajmują się prowadzeniem sesji doradczych dla mniejszości narodowych i etnicznych (MNiE).

W ramach tego celu, przewiduje się opracowanie dwóch metodologii opracowania i wdrażania – Indywidualny Plan Kariery dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (IPKMNE), w ramach których, osoby z mniejszości narodowych i etnicznych będą mogły opracować własną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej, która w części edukacyjnej obejmie kształcenie zawodowe wybór ścieżki kariery).
Wskazane wyżej metodologie diagnozy dla doradców kariery to : Metodologia opracowywania Indywidualnego Planu Kariery dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (IPKMNEo) i Metodologia wdrażania Indywidualnego Planu Kariery dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (IPKMNEw). Obie metodologie zawierać będą wytyczne do opracowania kreatywnych dwóch narzędzi diagnozy dla doradców kariery w wersji online: Test Zainteresowań i Predyspozycji Zawodowych dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Projekt Erasmus+ „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym” nr 2023-1-PL01-KA210-VET-000165526 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + partnerstwo strategiczne, dotyczy wypracowania metodologii i narzędzi dla doradztwa zawodowego, którego celem jest zwiększenie udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym.

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

DZIAŁANIE I - WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK
DZIAŁANIE II - OPRACOWANIE METODOLOGII I NARZĘDZI DIAGNOZY DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH
DZIAŁANIE III - UPOWSZECHNIANIE PROJEKTU

DZIAŁANIE 4 – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM


Lider projektu: NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY

 
Partner: Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu
 
Partner zagraniczny : Institut für angewandte  Beratungswissenschaften GmbH
https://infabw.com/

Linki social media - realizacja działania upowszechniającego projekt:

Zobacz FACEBOOK fanpage projektu Erasmus + "Doradztwo zawodowe dla mniejszości narodowych i etnicznych" Career counseling for national and ethnic minorities in VET

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554152507781

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552514960460

Platforma Erasmus + EPALE
to europejska, wielojęzyczna, otwarta dla wszystkich społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz decydentów. Platforma EPALE jest finansowana ze środków programu Erasmus+. Stanowi element strategii Unii Europejskiej promowania możliwości kształcenia się dla wszystkich osób dorosłych. EPALE realizuje to zadanie poprzez wspieranie i wzmacnianie pozycji zawodów związanych z kształceniem dorosłych. Umożliwia członkom nawiązywanie kontaktów z kolegami w całej Europie i wzajemne uczenie się za pośrednictwem wpisów na blogach, forów oraz narzędzia wyszukiwania partnerów, a także spotkań bezpośrednich. EPALE zapewnia całe bogactwo wysokiej jakości precyzyjnych informacji, które zainteresują praktyków z sektora kształcenia dorosłych. Z czasem coraz więcej tych treści powinno być dostarczanych przez samych członków.
Dowiedz się więcej, jak przyłączyć się do społeczności EPALE.

BLOG 1. PUBLIKACJA NFDK  w ramach realizacji zadania na platformie edukacyjnej Erasmus+ EPALE
nt : Doradztwo interkulturowe dla mniejszości narodowych i etnicznych

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/doradztwo-interkulturowe-dla-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych

BLOG 2. PUBLIKACJA NFDK w ramach realizacji zadania na platformie edukacyjnej Erasmus+ EPALE
nt : Jak w praktyczny sposób realizować interkulturowe doradztwo kariery?

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/jak-w-praktyczny-sposob-realizowac-interkulturowe-doradztwo-kariery

Wydarzenia i realizowane zadania (działania projektowe)  w projekcie Erasmus+ :

W dniu 29-30 września 2023 roku w biurze Zarządu Krajowego Narodowego Forum Doradztwa Kariery w Krakowie odbyło się spotkanie #KICK-OFF meeting w ramach nowego projektu „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym” nr 2023-1-PL01-KA210-VET-000165526 Erasmus +, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Spotkanie poświęcone było rozpoczęciu realizacji niniejszego projektu. Jego liderem jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery, a partnerami Stowarzyszenie "Kreatywni dla biznesu" oraz niemiecki partner - Institut für angewandte Beratungswissenschaften GmbH. Podczas tego spotkania omówiono kluczowe cele projektu oraz przedstawiono plany działań na najbliższe miesiące. Dyskutowano również o roli, jaką będą pełnić partnerzy i jakie będą ich wkłady w osiągnięcie sukcesu projektu.To spotkanie jest początkiem fascynującej podróży w świat nowoczesnego doradztwa kariery, podczas której będziemy dążyć do zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym, co przyczyni się do większej integracji społecznej i ekonomicznej.
Jesteśmy pełni nadziei, że nasza współpraca przyniesie i zapisze pozytywne i trwałe zmiany w społecznościach mniejszości narodowych i etnicznych objętych projektem.

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I :
Wizyta studyjna w ramach wspólpracy i wymiany dobrych praktyk z partnerem zagranicznym w ramach projektu Erasmus +: "Doradztwo zawodowe dla mniejszości narodowych i etnicznych"
Niemcy, Stuttgart 13-14.10.2023 INfaBW

Dnia 13-14 października 2023 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w fascynującej wizycie studyjnej w Institut für angewandte Beratungswissenschaften GmbH w Stuttgarcie. Nasz projekt, finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + partnerstwo strategiczne, skupia się na doradztwie zawodowym mającym na celu zwiększenie udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym. Podczas tej wyjątkowej wizyty studyjnej mieliśmy okazję poznać praktyki niemieckich urzędów pracy, zwłaszcza te, które oferują wsparcie dla mniejszości narodowych i etnicznych. Spotkaliśmy się z przedstawicielami JobCentre w Stuttgarcie, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przedstawili procesy, mające na celu skuteczne integrowanie osób z różnych grup społecznych na niemieckim rynku pracy. Nasz zespół naukowo-zadaniowy reprezentowany przez lidera projektu, Pan prof. UJ dr hab. dr Czesława Noworola, oraz przedstawicieli partnerów z Niemiec i Polski, zdobył nieocenione doświadczenie, które będzie inspiracją dla naszych działań w Polsce. Ponadto, podczas spotkania omówiono sytuację mniejszosci narodowych i etnicznych w tym Romów i Sinti w Niemczech, prezentując wyniki badania oraz cele Unii Europejskiej w zakresie edukacji i wsparcia mniejsziosci narodowych i etnicznych na przykładzie społeczności romskiej. Wspólnie podkreśliliśmy ważność edukacji mniejszosci narodowych i etnicznych na przykładzie Romów i zobowiązaliśmy się do kontynuowania wysiłków na rzecz realizowania celów Unii Europejskiej w tym obszarze.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a także naszym partnerom, Institut für angewandte Beratungswissenschaften GmbH i Stowarzyszeniu "Kreatywni dla biznesu", za owocną współpracę i możliwość wymiany doświadczeń. Jesteśmy pełni zapału i gotowi kontynuować nasze prace, mając na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju oraz inkluzji społecznej. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych etapów projektu i planowanego spotkania w grudniu w Krakowie, gdzie będziemy kontynuować naszą misję promowania równych szans i wsparcia dla wszystkich grup społecznych. ?? #ErasmusPlus #DoradztwoZawodowe #InkluzjaSpołeczna #ZrównoważonyRozwój

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I:
Międzynarodowe spotkanie eksperckie w ramach projektu "Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym"
Polska, Kraków 15-16.12.2023 NFDK (Biuro Zarządu Krajowego)

W dniach 15-16 grudnia 2023 roku w Krakowie, odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu "Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym", który jest współfinansowany przez Unię Europejską. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi ekspertami m.in doradcami zawodowymi, przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, kadrą kierowniczą reprezentującą powiatowy Urząd Pracy. Agenda spotkania obejmowała różnorodne punkty programu, zaczynając od serdecznego powitania, które otworzyło przestrzeń do wymiany pomysłów i doświadczeń.
Następnie omówiono ważne kwestie z poprzednich posiedzeń, zatwierdzając protokoły z 30.09.2023 r. i 13.10.2023 r. Prezentacja partnerów projektu (NFDK, INfaBW, KREA) oraz specjalnych gości dostarczyła uczestnikom cennych wskazówek dotyczących współpracy. Prof. Czesław Noworol (NFDK) oraz Prof. Michael Scharpf (INfaBW) przedstawili krótką prezentację projektu, dzieląc się wnioskami z poprzednich spotkań.
W ramach projektu "REFIT", Jovica Arvanitelli (VDSR BW) zaprezentował i poprowadził dyskusję na temat działań projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej promocji integracji i uczestnictwa Sinti i Romów.
Przerwa kawowa stanowiła okazję do relaksu i nieformalnych rozmów, przygotowując uczestników do kolejnych prezentacji. Ekspertki i eksperci, w tym Dr. Heike Schoone, Oliwia Wydrzycka, Chrismerlin Amparo de los Santos, Prof. Michael Scharpf oraz Prof. Bernd-Joachim Ertelt (wszyscy z INfaBW), podzielili się praktycznymi rozwiązaniami w zakresie pośrednictwa pracy i kariery zawodowej. Dyskusja koncentrowała się na wyzwaniach związanych z brakiem umiejętności językowych, brakiem szkoleń zawodowych, różnorodnością kulturową i innymi obszarami. Spotkanie z przedstawicielami WUP Kraków i WUM Kraków skupiło się na edukacji poradnictwa i integracji uchodźców mniejszości narodowych i etnicznych. Na zakończenie, przedstawiono krótki raport dotyczący dobrych praktyk na WUP Kraków.
Podsumowanie zakończyło dzień, będąc okazją do refleksji, podziękowań i otwartej dyskusji na temat wniosków i inspiracji płynących z spotkania.

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I:
W imieniu Narodowego Forum Doradztwa Kariery uprzejmie zapraszamy przedstawicieli urzędów pracy, instytucji rynku pracy i  doradców zawodowych do udziału w webinarium, w ramach działań Projektu Erasmus+ dotyczących: Kształcenia i szkolenia zawodowego dorosłych (KA210-VET) prowadzonych przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Poniżej podajemy szczegóły dwudniowych webinariów:
2 Szkolenia online (webinarium) na temat : Wymiana doświadczeń w pracy, z grupami z mniejszości narodowych i etnicznych. Termin: 8-9.02.2024 , godz. 9.30-12.00.  Program Erasmus+ -Kształcenie i szkolenie zawodowe dorosłych (KA210-VET) Link do rejestracji osób na szkolenie online: https://forms.gle/f1c9bXBsHtShfmLWA  (formularz zgłoszeniowy który po wypełnieniu należy kliknąć prześlij). Link do spotkania zostanie wysłany przed każdym spotkaniem, na adres mailowy podany w w/w formularzu zgłoszeniowym.

Webinarium część I  Dzień 1 :  Data 8.02.2024,  godz. 9.30-12.00 Temat : "Kompetencje niezbędne w komunikacji wielokulturowej"
Merytoryczne zagadnienia webinarium :omówienie stereotypów i jakie są źródła tego zjawiska,odmienne rozumienie gestów, zwyczajów, wartości i normy: faktycznie występujące różnice negatywnie oceniane, wpływ kultury na zachowanie człowieka (np. skrypty zachowań, stereotypy o innych  i autostereotypy) komunikacja z grupą większościową  (np. style komunikacji,  kontakt w organizacjach pomocowych, kontakt w urzędach i szkołach ) jak wzbudzać zaufanie i nie aktywizować stereotypów? pytania  i odpowiedzi

Webinarium część II Dzień 2 :   Data 9.02.2024, godz. 9.30-12.00 Temat : "Kompleksowe wsparcie doradców kariery w pracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi"
Merytoryczne zagadnienia webinarium: wprowadzenie w problematykę Doradztwa Interkulturowego  ( problemy : diagnoza, oddziaływanie informacyjne, pomoc w planowaniu życia zawodowego , pomoc w przełamywaniu barier, samoocena) kooperacja z instytucjami rynku pracy bariery zatrudnienia osób z mniejszości narodowych i etnicznych pytania  i odpowiedzi

Szkolenia projektowe NFDK  mają na celu zwrócenie uwagi na różnice kulturowe w pracy z osobami z mniejszości narodowych i etnicznych.Szkolenia poprowadzą eksperci-doradcy pracujący na co dzień z osobami z mniejszości narodowych i etnicznych.Współuczestnictwo osób z mniejszości narodowych i etnicznych pozwoli przekazać pozostałym uczestnikom i odbiorcom szkolenia.Udzielone wskazówki i uwagi związane z odmiennością kulturową i etniczną będą bardzo istotne dla prawidłowej współpracy z mniejszości narodowymi i etnicznymi. Narodowe Forum Doradztwa Kariery mając na uwadze wiedzę i zaangażowanie Państwa instytucji w pracy zawodowej z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, będzie wdzięcze za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział w 2 szkoleniach online-webinariach , w godzinach 9.30-12.00, w dniach 8-9.02.2024r.

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I:

Pierwsze Szkolenie online (webinarium) na temat :  Webinarium - Szkolenie I "Kompetencje niezbędne w komunikacji wielokulturowej" Termin: 8 luty 2024 / godz.: 9:30 – 12:00

Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe dorosłych (KA210-VET)
W dniu 8 lutego 2024 odbyło sie zaplanowane zadaniowo pierwsze szkolenie pt.  "Kompetencje niezbędne w komunikacji wielokulturowej". Zwyczaje kulturowe, różnice w znaczeniu gestów, stereotyp i ich źródła oraz wpływ tradycji i kultury we współpracy z mniejszościami etniczymi były tematem szkolenia organizowanego w ramach projektu pt. „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym” w dniu 08.02.2024 roku.

Dziękujemy Panu Karolowi Kwiatkowskiemu z Centralnej Rady Romów w Polsce oraz Panu Arkadiuszowi Wiecha z Narodowego Forum Doradztwa Kariery za niezwykle inspirujące wystąpienia i wymianę doświadczeń, które pomogły nam poznać kompetencje niezbędne w komunikacji wielokulturowej i pomóc dobierać lepsze narzędzia współpracy.

Dziękujemy za uczestnictwo oraz dyskusję: Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ośrodkowi Usług Promocyjnych i Szkoleniowych, SPPP Krakowskiemu Ośrodkowi Kariery.

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I:
Drugie Szkolenie online (webinarium) na temat : Webinarium - Szkolenie II "Kompleksowe wsparcie doradców kariery w pracy z mniejszościami narodowymi- etnicznymi" Termin: 9 luty 2024 / godz.: 9:30 -12:00
Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe dorosłych (KA210-VET)
W dniu 9 lutego 2024 roku odbyło się zaplanowane zadaniowo w projekcie drugie szkolenie pt. „Kompleksowe wsparcie doradców kariery w pracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi" w ramach projektu „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym”. 
Poruszyliśmy tematy dotyczące doradztwa interkulturowego, pomocy w przełamywaniu barier, kooperacji z instytucjami rynku pracy oraz rozmawialiśmy o tym, jak wzbudzać zaufanie i nie aktywizować stereotypów.

Dziękujemy za uczestnictwo oraz dyskusję: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św., Ośrodkowi Usług Promocyjnych i Szkoleniowych, Krakowskiemu Ośrodkowi Kariery.

 

logo erasmusa i partnerów nfdk infabw krea

 

Partnerzy


avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.