ZREALIZOWANE PRZEZ NFDK PROJEKTY KRAJOWE i UE

Tytuł projektu

Źródło finansowania

Okres realizacji

Opis – do kogo było kierowane wsparcie (grupa docelowa), ile osób objęto wsparciem w projekcie, czy uzyskano zamierzone efekty (zrealizowano wskaźniki), jakie działania podjęto (np. doradztwo zawodowe, szkolenie)

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego -makroregion nr II
(warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)

 

Akademia Kreatywnych Dzieci

 

 UE POWR

 

 

 

 

 

 

 
UE POWR

od: 2022-03-01
do: 2023-08-31

 

 

 

2022-01-01 do 2023-06-30

Celem głównym jest przygotowanie kadry 3795 osób (3170K, 625M) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińmazurskie,mazowieckie,łódzkie,podlaskie) w okresie do końca VIII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie M. Białystok, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi oraz wsparcie rozwoju u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Szansa na starcie

 

 UE

01.09.2021 - 31.10.2023

Działanie/Poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki., Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Priorytet Inwestycyjny: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Cel główny projektu: Celem projektu jest podniesienie do 31.10.2023 r. poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców 120 uczniów (54K) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 20 nauczycieli (10K) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych

Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim

 UE

01.09.2020 - 31.05.2023

Działanie/Poddziałanie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki., Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Priorytet Inwestycyjny: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Cel główny projektu: Celem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb lokalnych pracodawców 290 uczniów (107K) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli (12K) z 2 szkół zawodowych w Bielsku Podlaskim do 31.05.2023 r. poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych na podstawie indywidualnej diagnozy szkoły

Białostocka Szkoła Ćwiczeń

 

 UE

2020-09-01 – 2022-12-31

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących: matematyczno-przyrodnicze umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Krok w stronę samodzielności

 

2020-03-01 do 2022-06-30

Celem głównym projektu było podniesie kwalifikacji zawodowych uczniów, udoskonalenie umiejętności uniwersalnych, kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie przygotowania do pracy, dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz dostosowanie rozwojów systemu uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodów realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Nowoczesna Szkoła – podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów

 UE

2020-08-18 do 2022-02-28

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 2 Bielskich Szkół Licealnych oraz doposażenie 2 pracowni przedmiotowych. Projekt miał zapobiec przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego.

Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej

 

 UE

2019-08-01 do 2021-07-31

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności opieki żłobkowej w mieście Białystok dla dzieci w nowych Żłobku „Szumilas” oraz wzrost aktywności zawodowej rodziców. Uczestnikami projektu były osoby powracające na rynek pracy po przerwie na urodzenie/wychowanie dziecka oraz osoby, które ze względu na opiekę nad dzieckiem były bezrobotne lub bierne zawodowo.

Edukacja specjalna w powiecie bielskim

RPO WP

02.2017- 01.2019

Projekt „Edukacja specjalna w powiecie bielskim” realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie reprezentowane przez Biuro w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” Poddziałania 3.1.2 „ Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”, Priorytetu inwestycyjnego 10.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia”.

Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 45 uczniów niepełnosprawnych (14 K) przez realizację zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowego, włączenie 70 rodziców w proces wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim poprzez doskonalenie kompetencji 9 nauczycieli (9 K) i doposażenie 6 pracowni oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia z dogoterapii do stycznia 2019 r.

Grupę docelową projektu stanowi 45 uczniów ( 14K, 31 M), 9 nauczycieli (9K) Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Wsparciem zostanie objętych 30 uczniów (6 K, 24 M) szkoły podstawowej, 15 uczniów (8K, 7M) gimnazjum, w wieku do 21 roku życia.

Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Osiągnięto założone wskaźniki.

Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych

 UE

01.01.2017 do 31.10.2019

Projekt skierowany do społeczności ucz. I nauczycielskiej 80 szkół, których organami prowadzącymi jest 22 jst. Z obszaru MOF Poznań. Projekt został opracowany na podstawie diagnozy odnoszącej się do potrzeb każdej z 80 szkół. Rezultat realizacji: doposażenie szkół poprzez zakup odpowiednich pracowni i ich wykorzystanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych, doposażenie szkół z zakresu doradztwa zawodowego, ośrodków kariery wg zaadoptowanego standardu SPINKA, nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów, podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej.

Programy Równowaga Praca-Zycie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”.

RPO WP

01.10.2016 do 30.09.2018.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do końca IX 2018 r. w 20 organizacjach z sektora publicznego z woj. podlaskiego Programów Równowaga Praca-Życie (PRP-Ż), ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia przyjaznych rodzinie, ułatwiających podtrzymanie zatrudnienia opiekunów dzieci do lat 3, powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, oraz aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 pozostających bez zatrudnienia.

Działania w ramach projektu:

Wsparcie pracodawców z sektora publicznego:

•             szkolenia z wypracowania i wdrożenia Programu Równowaga Praca-Życie, w tym stosowania elastycznych form zatrudnienia przyjaznych rodzinie;

•             przeprowadzenie diagnozy sytuacji wyjściowej w organizacjach oraz audytów stanowisk pracy w kontekście wdrożenia elastycznych form zatrudnieni, w tym telepracy

•             doradztwo prawne w zakresie wdrażania instrumentów Programu Równowaga Praca-Życie

•             wsparcie pracowników – opiekunów dzieci do lat 3, przebywających na urlopach rodzicielskich i macierzyńskich w ich powrocie do pracy, w formie warsztatów grupowych, doradztwa zawodowego, szkolenia i coachingu

•             wsparcie zatrudnienia opiekunów do lat 3 (granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne)

Wsparcie osób przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich, powracających do pracy lub pozostających bez zatrudnienia:

•             warsztaty „Mama/tata wraca do pracy”;

•             szkolenia nt. „Sposobów godzenia życia zawodowego i rodzinnego przy zastosowaniu elastycznych form zatrudnienia”;

•             coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz indywidualne doradztwo zawodowe

•             szkolenie przygotowujące do wykonywania pracy na zasadzie telepracy

•             zatrudnienie na zasadach telepracy oraz z wykorzystaniem świadczenia aktywizacyjnego

Projekt rozliczony. Założono osiągnięte wskaźniki.

Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju

RPO WP

01.08.2018 – 31.12.2020

Celem projektu jest podniesienie do 07.2020 jakości oferty edukacyjnej czterech Szkół Podstawowych z Bielska Podlaskiego, wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych i społecznych 408 uczniów (191K) oraz 64(52K)nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i TIK poprzez realizację dodatkowych zajęć , szkoleń oraz doposażenie 15 pracowni w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Zadania w projekcie:

1. Doposażenie Szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

2. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki i przyrody z zastosowaniem metody eksperymentu

3. Realizacja zajęć rozwijających podstawowe kompetencje naukowo- techniczne

4. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów

5. Doskonalenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

6. Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, społecznych, doradztwo edukacyjno – zawodowe

7. Kompleksowy program wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Działania projektu skierowane są do 408 uczniów (191K) oraz 64 nauczycieli (52K) z czterech Szkół Podstawowych w Bielsku Podlaskim. Przedsięwzięcia finansowane w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół zatwierdzonego przez organ prowadzący.

Projekt w trakcie realizacji

Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim

RPO WP

01.01.2018 – 30.09.2020

Celem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności zaw. dostosowanych do potrzeb lokalnych pracodawców 369 ucz. (160K) oraz doskonalenie branżowego warsztatu pracy związanego z nauczanym przedmiotem u 17 nauczycieli (14K) z 2 szkół zaw. w Bielsku Podlaskim do 31.03.2020 r. przez realizację kompleksowych programów rozwojowych opracowanych na podstawie indywidualnej diagnozy szkoły.

Zadania realizowane w projekcie.

1.            Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - zs nr 1

2.            Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - zs nr 4

3.            Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów zs nr 1

4.            Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów zs nr 4

5.            Nabywanie kwalifikacji i podnoszenie umiejętności zawodowych przez uczniów zs nr 1

6.            Nabywanie kwalifikacji i podnoszenie umiejętności zawodowych przez uczniów zs nr 4

7.            Zajęcia wyrównawcze uwzględniające indywidulane potrzeby uczniów – zs nr 1 i zs nr 4

8.            Poradnictwo edukacyjno – zawodowe we współpracy z pracodawcami zs1 i zs 4

9.            Realizacja kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym – zs nr 1 i zs nr 4

10.          Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej – zs nr 1 i zs nr 4

11.          Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli u pracodawców – zs nr 1 i zs nr 4

Projekt w trakcie realizacji

Wsparcie na starcie

RPO WP

01.08.2017 – 30.09.2019

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach i w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie do 31.07.2019r. w zakresie kształcenia zawodowego poprzez wsparcie 156 ucz. (48K) oraz 40 n-li (20K) w zakresie kompetencji kluczowych i zawodowych poprzez zajęcia, szkolenia, kursy zawodowe, wsparcie doradcy zawodowego oraz doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych we współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu uczniowie wyrównają braki z matematyki, j. angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, chemii i fizyki, wyrównają dysproporcje z przedmiotów zawodowych i maturalnych, nabędą nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez kursy, szkolenia, staże zawodowe i wyjazdy edukacyjne.

Szkolne warsztaty i pracownie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt co pozwoli stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK do nauczania, nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz w zakresie pracy metodą eksperymentu.

Uczniowie w ramach utworzonego Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa) otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w formie grupowych i indywidualnych spotkań doradczych oraz bezpośrednich spotkań z pracodawcami w szkole oraz bezpośrednio u pracodawców w przedsiębiorstwach.

Projekt w trakcie realizacji

Nowe miejsca reintegracji społeczno-zawodowej w CIS "Żelazna" partner

RPO WP

01.09.2017 - 30.09.2019

Wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50 (30K) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno- zawodowej w CIS „Żelazna” w Białymstoku oraz utworzenie Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej.

W ramach reinetegracji zawodowej osoby zakwalifikowane do projektu:

- będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do wykonywania czynności zawodowych w jednej z 10 utworzonych grup reintegracyjnych w zawodach: opiekun/ka osób starszych, pomoc kuchenna, wydawca posiłków/bufetowy, konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń, sortowacz.

- otrzymają indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy w kierunku zatrudnienia.

- będą mieli możliwość uczestnictwa w stażu zawodowym u pracodawcy

Reintegracja społeczna uczestników projektu obejmować będzie indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, pracownika socjalnego oraz indywidualne wsparcie coacha.

Projekt w trakcie realizacji

NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności

RPO WP

01.01.2017 – 30.06.2018

Celem gł. jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty eduk. PG 1 i PG 9 w B-stoku do 30.06.2018r. w zakresie kszt. ogólnego poprzez rozszerzenie dla 200 ucz. (106K) zaj. wyrówn., podnoszących komp. i rozwijających zainteresowania ukierunkowane na rozwój kom. kluczowych: matemat.-przyrod, z j. ang, rozwijania umiejętności istotnych przy podejmowaniu decyzji eduk.-zawod. z uwzg potrzeb rynku pracy oraz uzupełn. komp. n-li w zakresie nauczania opartego metodzie eksperymentu i TIK

Projekt skierowany jest do uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Nr 9 w Białymstoku przekształcone w SP Nr 8 i SP Nr 24. Celem gł. projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego szkół poprzez rozszerzenie zajęć wyrównawczych, podnoszących kompetencje i rozwijających zainteresowania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, z języka angielskiego, rozwijania umiejętności istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych i uwzględniające potrzeby rynku pracy oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania narzędzi TIK, zakupionych w ramach doposażenia szkoły. W ramach projektu uczniowie wyrównają braki lub podniosą kompetencje z matematyki, fizyki, chemii, biologii , geografii i j. angielskiego. Rozwiną umiejętności ważne na rynku pracy takie jak praca zespołowa, kreatywność, wytrwałość, inicjatywność, w zajęciach sportowych, teatralnych i dziennikarskich. W grupowym i indyw. poradnictwie zawodowym zdobędą informacje o czynnikach trafnego wyboru zawodu oraz opracują Indywidualny Plan Działań Edukacyjno- Zawodowych. W ramach pr. szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt TIK a pracownie przedmiotów przyrodniczych wyposażone zostaną w narzędzia niezbędne do pracy opartej na metodzie eksperymentu. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z narzędzi TIK do nauczania a uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych kompetencje w zakresie pracy metodą eksperymentu.

Projekt zakończony

Od szkolenia do zatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

01.02.2015 - 30.11.2015

800 964,23 zł

48 osób

Aktywizacja zawodowa 48 bezrobotnych osób w wieku 30- i 50+ pozostających bez pracy mieszkańców/ek m. Łomża, powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego poprzez następujące działania: doradztwo zaw. w formie IPD, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.

Rezultaty osiągnięte w 100%.

Powrót do aktywności 2 - powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

01.11.2013 - 30.06.2015

762 574,80 zł

Aktywizacja zawodowa 40 osób niepełnosprawnych w wieku 30- i 50+ pozostających bez zatrudnienia mieszkańców/ek m. Białystok, powiatów: białostockiego, sokólskiego poprzez następujące działania: doradztwo zaw. w formie IPD, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.

Rezultaty osiągnięte w 100%.

Centrum integracji społecznej "ŻELAZNA" partner

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

01.11.2011-31.01.2014

Poprawa dostępu do zatrudnienia i reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie zam. powiat białostocki poprzez przygotowanie i działalność CIS (LIDER), 12 m-czna reintegracja zawodowa (NFDK-Partner), reintegracja społeczna i zajęcia edukacyjne (LIDER).

Rezultaty osiągnięte w 100%.

Powrót do aktywności - kompleksowy program wsparcia mieszkańców gminy Czarna Białostocka i Wasilków zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

01.09.2011 - 31.08.2013

Aktywizacja zawodowa 48 osób , w tym 34 osób niepełnosprawnych niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia zamieszkujących gminę Czarna Białostocka i Wasilków poprzez następujące działania: wsparcie psychologiczne grupowe i indywidualne; wsparcie doradcze grupowe i indywidualne, szkolenia zawodowe ogólne i specjalistyczne, staże zawodowe.

Rezultaty osiągnięte w 100%.

 

 

 Innowacje Edukacyjne


 
Projekt „Nowe szanse – aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet opiekujących się osobą zależną”


Projekt „Gimnazjalista z pasją”


 

Projekt „Programy Równowaga Praca-Życie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”

Projekt „Mamo! Tato! Praca wraca! Utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej”

Projekt "Białostocka szkoła ćwiczeń" w ramach POWR.02.10.00-00-3033/20

Projekt „Robimy krok w stronę samodzielności”

Projekt „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”

 


 

Projekty międzynarodowe


 
School & Word of Work European Lifelon Guidance Policy Network


 


CAREER-EUshop: One-stop-career-guidance-shop for Europe  KODE