RELACJE SPOŁECZNE ORAZ KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE W KSZTAŁCENIU DUALNYM

 

Czas trwania: szkolenie jednodniowe - łącznie 8 godzin dydaktycznych

Cena: 990 zł (cena obejmuje 8 godzin szkoleniowych - przerwy kawowe, catering)

Metoda szkolenia: szkolenie stacjonarne z wykorzystaniem materiałów multimedialnych

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest analiza specyfiki relacji społecznych oraz kluczowych kompetencji pedagogiczne w kształceniu dualnym z uwzględnieniem studiów przypadku.

Szkolenie ma charakter unikatowy z racji braku oferty rynkowej szkoleń z zakresu kształcenia dualnego z uwzględnieniem charakterystyki kształcenia w miejscu pracy.

Program szkolenia obejmuje praktyczne przykłady zagadnień z zakresu relacji interpersonalnych w kształceniu zawodowym w miejscu pracy.

Odbiorcy szkolenia:

Członkowie oraz pracownicy organizacji rzemieślniczych.

Nauka zawodu w zakładach rzemieślniczych odbywa się w systemie dualnym, obejmując część praktyczną, realizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne (w branżowej szkole pierwszego stopnia lub na kursie dokształcającym). Nauka zawodu w rzemiośle odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawy pedagogiczne kształcenia dualnego

Kształcenie dualne w perspektywie pedagogicznej – definicja i metody

Uwarunkowania psychospołeczne kształcenia dualnego w zakładzie rzemieślniczym

Kompetencje interpersonalne instruktorów praktycznej nauki zawodu w miejscu pracy, a ich relacje z rodzicami uczniów

Rola umiejętności interpersonalnych instruktorów praktycznej nauki

Wsparcie instruktorów praktycznej nauki zawodu w komunikacji z uczniem

Znaczenie kształcenia dualnego w rozwijaniu kluczowych kompetencji zawodowych

Uczeń czy pracownik? Specyfika kształcenia dualnego

Czy uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje zawodowe wystarczą do prowadzenia nauki w miejscu pracy? Formalne wymogi o praktyka edukacji w miejscu pracy

Kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych i dostosowania metod nauczania młodzieży podejmującej kształcenia dualne

Mentoring i transfer międzypokoleniowy wiedzy w przedsiębiorstwie w ramach kształcenia dualnego

Skuteczne motywowanie młodocianych pracowników

Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy

Relacja mistrz – uczeń dzisiaj

Studia przypadku

Warsztaty podsumowujące efekty szkolenia.

Szkolenia