Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Dzień Polski NICE Network Academy in Kraków 2018

Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling
Institute for Economics, Finances & Management, Jagiellonian University

http://www.nice-krakow2018.confer.uj.edu.pl/

7 września 2018 roku

Miejsce: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarzadzania i Komunikacji Społecznej

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków)

================================

PROGRAM Dnia Polskiego 
NICE Network Academy in Kraków 2018 (plik PDF)

================================

Opłata za uczestnictwo w Dniu Polskim wynosi 300zł.,
opłata za udział w całej konferencji wynosi 500zł

Nr konta  (Bank Millenium)
46116022020000000119990625 

W ramach opłaty zapewnione jest wyżywienie, materiały konferencyjne i certyfikat udziału w NICE Academy. Noclegi pokrywają uczestnicy samodzielnie i sami rezerwują hotele.

Osoby, których nie stać na opłatę konferencyjną, mogą zwrócić się mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i mogą uzyskać zniżkę.

================================

  

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie pełniąc rolę Partnera Krajowego projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności uprzejmie informuje o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe nr 3ZK/2018/ 4.3 POWER z dnia 01.03.2018r. na świadczenie usługi trenera w ww. projekcie.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Zapytanie ofertowe przez cały czas składania ofert było opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.nfdk.pl/ oraz wywieszone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 09.03.2018 r. do godz. 16.00.

Do terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Wszystkie 4 oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu i są ważne.

Ofert nieważnych nie było.

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie informuje, iż w wyniku postępowania, w oparciu o kryteria podstawowe i premiujące wyłoniono wykonawcę do realizacji zamówienia:

 1. Agnieszka Budek , adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , os. Ogrody 30/42  Data oferty  09.03.2018  
 1. Marek Strzelecki , adres: 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2 B/1 Data oferty  08.03.2018  
 1. Arkadiusz Wiecha , adres: 31-457 Kraków, ul. Fiołkowa 4  Data oferty  08.03.2018

 Ogoszenie-o-wyniku-postpowania-Zapytanie-nr-3ZK2018-4.3-POWER.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi trenera w ramach Zapytania nr 3ZK/2018/ 4.3 POWER

Szanowni Państwo,

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie pełniąc rolę Partnera Krajowego projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach  zapytania ofertowego nr 3ZK/2018/ 4.3 POWER z dnia 01.03.2018r. na świadczenie usługi trenera w ww. projekcie.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 16.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych www.nfdk.pl, http://projekt.kobietypracujace.eu i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery
00-697 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 51/9
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 12 633 08 53
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego.

Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach :

        Treść specyfikacji zapytania

        Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

        Załącznik nr 2 – Życiorys zawodowy

        Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zaangażowaniu w projekty

        Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

folder pobierz

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu Ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.).

Zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem wymagań określonych
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 12 633 08 53, w dni robocze w godzinach od 9.00 - 17.00.

 

Z poważaniem

prof. dr hab. Czesław Noworol

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

 

Termin realizacji: od 01.01.2017r. do 28.02.2018r.

Główny cel projektu - podniesienie do 28.02.2018r jakości oferty edukacyjnej V LO w Białymstoku ukierunkowanej na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 200 uczniów (min.148K), w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie: kompetencji kluczowych, cyfrowych, społecznych i przedsiębiorczych, podejmowania świadomych i trafnych decyzji edukacyjno–zawodowych, doposażenia w narzędzia TIK oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli (1K) do pracy dydaktycznej w obszarze informatyki.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół V LO (Lider projektu) oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, Oddział Regionalny Podlaskie Forum Doradztwa Kariery (Partner projektu).

Zakres wsparcia dla uczniów klas I-III – w ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia:

- dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego;

- rozwijające uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, geografii;

- indywidualne konsultacje z wybranego przedmiotu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- z zastosowaniem metody eksperymentu w formie kół zainteresowań z matematyki, biologii, chemii, geografii i fizyki;

- rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach „Koła grafiki 3D” i „Koła robotyki”;

- rozwijające umiejętności społeczne – warsztaty: Komunikacja, Efektywne uczenie się, Autoprezentacja, Rozwiązywanie konfliktów, Radzenie ze stresem, Trening motywacji, Trening kreatywności;

- rozwijające kompetencje przedsiębiorcze – „Koło Przedsiębiorczości”;

- z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego – indywidualne spotkania doradcze oraz warsztaty: Moje predyspozycje, Planuję karierę, Młodzi na rynku pracy.

 

 

Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy 2017/2018

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Konferencja metodyczna mająca za zadanie zanalizować wyzwania dla nauczycieli i doradców zawodowych w systemie zreformowanej edukacji oraz wskazać możliwości wsparcia  nauczycieli w doskonaleniu ich kompetencji doradczych. Dodatkowo celem konferencji jest diagnoza oczekiwań placówek oświatowych wobec systemu kształcenia i doskonalenia doradców zawodowych na podstawie przeprowadzonych badań.

 

Lokalizacja konferencji: 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 - Patio

Termin konferencji :

2017-10-19 11:00 - 14:30

 Program konferencji

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym dla uczestników/uczestniczek projektu „EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć specjalistycznych  dogoterapii o charakterze terapeutycznym dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.

Zajęcia realizowane będą na terenie powiatu bielskiego.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie pełniąc rolę Partnera Krajowego projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia ofert w celu rozeznania rynku w zakresie świadczenia usług Eksperta ds. psychologii rozwojowej kobiet.  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania cenowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych www.nfdk.pl i http://projekt.kobietypracujace.eu oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery
00-697 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 51/9
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 633 08 53
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego. Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach:

Zapytanie cenowe 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Życiorys zawodowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o zaangażowaniu w projekty

 

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowaną usługą.

 

 

Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie pełniąc rolę Partnera Krajowego projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia ofert w celu rozeznania rynku w zakresie świadczenia usług Eksperta ds. doradztwa zawodowego.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania cenowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych www.nfdk.pl i http://projekt.kobietypracujace.eu oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. osobiście pod adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres siedziby Zamawiającego:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery
00-697 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 51/9
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 633 08 53
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego. Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach:

Zapytanie cenowe 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Życiorys zawodowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o zaangażowaniu w projekty

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowaną usługą.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnego doradztwa zawodowego  dla 12 uczestników/uczestniczek jako aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3. pozostających bez zatrudnienia w ich powrocie do pracy polegającego na wypracowaniu i monitorowaniu IPD w kontekście powrotu do pracy doradztwa zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”.

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów/czennic Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku oraz uczniów/czennic Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku, w ramach projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym dla uczestników/uczestniczek projektu „EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć specjalistycznych  dogoterapii o charakterze terapeutycznym dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.
Zajęcia realizowane będą na terenie powiatu bielskiego.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym i/lub rewalidacyjnym dla uczestników/uczestniczek projektu „EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć specjalistycznych  o charakterze terapeutycznym i/lub rewalidacyjnym dla uczniów/uczennic Zespołu szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych przez realizację zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowego oraz włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju ich dzieci oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Projekt jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, autyzmem i sprzężeniami oraz ich rodziców i nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

 • doposażenie placówki w programy i pomoce dydaktyczne

 • zajęcia specjalistyczne wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy,

 • zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym,

 • zajęcia rewalidacyjne,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania

 • realizację szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli

 • działania dotyczące współpracy z rodzicami

 • realizacja działań z doradztwa edukacyjno- zawodowego

 • realizacja zajęć rozwijających postawę przedsiębiorczą i kreatywną uczniów.

Biuro projektu:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery

ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 216, 15-102 Białystok

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Projekt „Edukacja specjalna w powiecie bielskim” realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie reprezentowane przez Podlaski Oddział NFDK z siedzibą w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: „Kompetencje i kwalifikacje”, Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” Poddziałania 3.1.2 „ Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”, Priorytetu inwestycyjnego 10.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia”.

Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 45 uczniów niepełnosprawnych (14 K) przez realizację zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowego, włączenie 70 rodziców w proces wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim poprzez doskonalenie kompetencji 9 nauczycieli (9 K) i doposażenie 6 pracowni oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia z dogoterapii  do stycznia 2019 r.

Proces rekrutacji prowadzony będzie w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Poniżej dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin
Załącznik1 - Formularz zgłoszeniowy - dzieci
Załącznik2 - Formularz zgłoszeniowy - nauczcyciel
Oświadczenie i deklaracja - dzieci
Oświadczenie i deklaracja - dzieci


POZnan metropolia

Aktualności:

Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 80 szkół gimnazjalnych, których ogranymi prowadzącymi są 22 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru MOF Poznania.

W ramach projektu wsparciem w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 zostanie objętych łącznie 4.000 uczniów ze szkół, w tym: 4000 uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 1580 ucz. w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych, 110 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 480 nauczycieli, w tym 180 w zakresie studiów podyplomowych i co najmniej 300 w zakresie szkoleń i kursów specjalistycznych wspomagających ich warsztat pracy.

 

Czytaj więcej...

Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.