Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje specjalistyczne szkolenia grupowe i indywidualne z autorskich metod i narzędzi diagnozy dla przedsiębiorców - pracodawców ,instytucji rynku pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY NFDK

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

logo erasmusa i partnerów nfdk infabw krea

 career counseling front

 

Numer projektu: 2022-2-PL01-KA210-VET-000095393
Okres realizacji:
01.09.2023 31.08.2024

Kwota dofinansowania: 60 000 EUR

Głównym celem projektu Projekt Erasmus+ „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym”
jest opracowanie metodologii i narzędzi diagnozy dla doradców kariery (zawodowych), którzy zajmują się prowadzeniem sesji doradczych dla mniejszości narodowych i etnicznych (MNiE).

W ramach tego celu, przewiduje się opracowanie dwóch metodologii opracowania i wdrażania – Indywidualny Plan Kariery dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (IPKMNE), w ramach których, osoby z mniejszości narodowych i etnicznych będą mogły opracować własną ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej, która w części edukacyjnej obejmie kształcenie zawodowe wybór ścieżki kariery).
Wskazane wyżej metodologie diagnozy dla doradców kariery to : Metodologia opracowywania Indywidualnego Planu Kariery dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (IPKMNEo) i Metodologia wdrażania Indywidualnego Planu Kariery dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych (IPKMNEw). Obie metodologie zawierać będą wytyczne do opracowania kreatywnych dwóch narzędzi diagnozy dla doradców kariery w wersji online: Test Zainteresowań i Predyspozycji Zawodowych dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Projekt Erasmus+ „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym” nr 2023-1-PL01-KA210-VET-000165526 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + partnerstwo strategiczne, dotyczy wypracowania metodologii i narzędzi dla doradztwa zawodowego, którego celem jest zwiększenie udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym.

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

DZIAŁANIE I - WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK
DZIAŁANIE II - OPRACOWANIE METODOLOGII I NARZĘDZI DIAGNOZY DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH
DZIAŁANIE III - UPOWSZECHNIANIE PROJEKTU

DZIAŁANIE 4 – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM


Lider projektu: NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY

 
Partner: Stowarzyszenie Kreatywni dla biznesu
 
Partner zagraniczny : Institut für angewandte  Beratungswissenschaften GmbH
https://infabw.com/

Linki social media - realizacja działania upowszechniającego projekt:

Zobacz FACEBOOK fanpage projektu Erasmus + "Doradztwo zawodowe dla mniejszości narodowych i etnicznych" Career counseling for national and ethnic minorities in VET

https://www.facebook.com/profile.php?id=61554152507781

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552514960460

Platforma Erasmus + EPALE
to europejska, wielojęzyczna, otwarta dla wszystkich społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz decydentów. Platforma EPALE jest finansowana ze środków programu Erasmus+. Stanowi element strategii Unii Europejskiej promowania możliwości kształcenia się dla wszystkich osób dorosłych. EPALE realizuje to zadanie poprzez wspieranie i wzmacnianie pozycji zawodów związanych z kształceniem dorosłych. Umożliwia członkom nawiązywanie kontaktów z kolegami w całej Europie i wzajemne uczenie się za pośrednictwem wpisów na blogach, forów oraz narzędzia wyszukiwania partnerów, a także spotkań bezpośrednich. EPALE zapewnia całe bogactwo wysokiej jakości precyzyjnych informacji, które zainteresują praktyków z sektora kształcenia dorosłych. Z czasem coraz więcej tych treści powinno być dostarczanych przez samych członków.
Dowiedz się więcej, jak przyłączyć się do społeczności EPALE.

BLOG 1. PUBLIKACJA NFDK  w ramach realizacji zadania na platformie edukacyjnej Erasmus+ EPALE
nt : Doradztwo interkulturowe dla mniejszości narodowych i etnicznych

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/doradztwo-interkulturowe-dla-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych

BLOG 2. PUBLIKACJA NFDK w ramach realizacji zadania na platformie edukacyjnej Erasmus+ EPALE
nt : Jak w praktyczny sposób realizować interkulturowe doradztwo kariery?

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/jak-w-praktyczny-sposob-realizowac-interkulturowe-doradztwo-kariery

Wydarzenia i realizowane zadania (działania projektowe)  w projekcie Erasmus+ :

W dniu 29-30 września 2023 roku w biurze Zarządu Krajowego Narodowego Forum Doradztwa Kariery w Krakowie odbyło się spotkanie #KICK-OFF meeting w ramach nowego projektu „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym” nr 2023-1-PL01-KA210-VET-000165526 Erasmus +, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Spotkanie poświęcone było rozpoczęciu realizacji niniejszego projektu. Jego liderem jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery, a partnerami Stowarzyszenie "Kreatywni dla biznesu" oraz niemiecki partner - Institut für angewandte Beratungswissenschaften GmbH. Podczas tego spotkania omówiono kluczowe cele projektu oraz przedstawiono plany działań na najbliższe miesiące. Dyskutowano również o roli, jaką będą pełnić partnerzy i jakie będą ich wkłady w osiągnięcie sukcesu projektu.To spotkanie jest początkiem fascynującej podróży w świat nowoczesnego doradztwa kariery, podczas której będziemy dążyć do zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym, co przyczyni się do większej integracji społecznej i ekonomicznej.
Jesteśmy pełni nadziei, że nasza współpraca przyniesie i zapisze pozytywne i trwałe zmiany w społecznościach mniejszości narodowych i etnicznych objętych projektem.

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I :
Wizyta studyjna w ramach wspólpracy i wymiany dobrych praktyk z partnerem zagranicznym w ramach projektu Erasmus +: "Doradztwo zawodowe dla mniejszości narodowych i etnicznych"
Niemcy, Stuttgart 13-14.10.2023 INfaBW

Dnia 13-14 października 2023 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w fascynującej wizycie studyjnej w Institut für angewandte Beratungswissenschaften GmbH w Stuttgarcie. Nasz projekt, finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + partnerstwo strategiczne, skupia się na doradztwie zawodowym mającym na celu zwiększenie udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym. Podczas tej wyjątkowej wizyty studyjnej mieliśmy okazję poznać praktyki niemieckich urzędów pracy, zwłaszcza te, które oferują wsparcie dla mniejszości narodowych i etnicznych. Spotkaliśmy się z przedstawicielami JobCentre w Stuttgarcie, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przedstawili procesy, mające na celu skuteczne integrowanie osób z różnych grup społecznych na niemieckim rynku pracy. Nasz zespół naukowo-zadaniowy reprezentowany przez lidera projektu, Pan prof. UJ dr hab. dr Czesława Noworola, oraz przedstawicieli partnerów z Niemiec i Polski, zdobył nieocenione doświadczenie, które będzie inspiracją dla naszych działań w Polsce. Ponadto, podczas spotkania omówiono sytuację mniejszosci narodowych i etnicznych w tym Romów i Sinti w Niemczech, prezentując wyniki badania oraz cele Unii Europejskiej w zakresie edukacji i wsparcia mniejsziosci narodowych i etnicznych na przykładzie społeczności romskiej. Wspólnie podkreśliliśmy ważność edukacji mniejszosci narodowych i etnicznych na przykładzie Romów i zobowiązaliśmy się do kontynuowania wysiłków na rzecz realizowania celów Unii Europejskiej w tym obszarze.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a także naszym partnerom, Institut für angewandte Beratungswissenschaften GmbH i Stowarzyszeniu "Kreatywni dla biznesu", za owocną współpracę i możliwość wymiany doświadczeń. Jesteśmy pełni zapału i gotowi kontynuować nasze prace, mając na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju oraz inkluzji społecznej. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych etapów projektu i planowanego spotkania w grudniu w Krakowie, gdzie będziemy kontynuować naszą misję promowania równych szans i wsparcia dla wszystkich grup społecznych. ?? #ErasmusPlus #DoradztwoZawodowe #InkluzjaSpołeczna #ZrównoważonyRozwój

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I:
Międzynarodowe spotkanie eksperckie w ramach projektu "Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym"
Polska, Kraków 15-16.12.2023 NFDK (Biuro Zarządu Krajowego)

W dniach 15-16 grudnia 2023 roku w Krakowie, odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu "Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym", który jest współfinansowany przez Unię Europejską. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi ekspertami m.in doradcami zawodowymi, przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, kadrą kierowniczą reprezentującą powiatowy Urząd Pracy. Agenda spotkania obejmowała różnorodne punkty programu, zaczynając od serdecznego powitania, które otworzyło przestrzeń do wymiany pomysłów i doświadczeń.
Następnie omówiono ważne kwestie z poprzednich posiedzeń, zatwierdzając protokoły z 30.09.2023 r. i 13.10.2023 r. Prezentacja partnerów projektu (NFDK, INfaBW, KREA) oraz specjalnych gości dostarczyła uczestnikom cennych wskazówek dotyczących współpracy. Prof. Czesław Noworol (NFDK) oraz Prof. Michael Scharpf (INfaBW) przedstawili krótką prezentację projektu, dzieląc się wnioskami z poprzednich spotkań.
W ramach projektu "REFIT", Jovica Arvanitelli (VDSR BW) zaprezentował i poprowadził dyskusję na temat działań projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej promocji integracji i uczestnictwa Sinti i Romów.
Przerwa kawowa stanowiła okazję do relaksu i nieformalnych rozmów, przygotowując uczestników do kolejnych prezentacji. Ekspertki i eksperci, w tym Dr. Heike Schoone, Oliwia Wydrzycka, Chrismerlin Amparo de los Santos, Prof. Michael Scharpf oraz Prof. Bernd-Joachim Ertelt (wszyscy z INfaBW), podzielili się praktycznymi rozwiązaniami w zakresie pośrednictwa pracy i kariery zawodowej. Dyskusja koncentrowała się na wyzwaniach związanych z brakiem umiejętności językowych, brakiem szkoleń zawodowych, różnorodnością kulturową i innymi obszarami. Spotkanie z przedstawicielami WUP Kraków i WUM Kraków skupiło się na edukacji poradnictwa i integracji uchodźców mniejszości narodowych i etnicznych. Na zakończenie, przedstawiono krótki raport dotyczący dobrych praktyk na WUP Kraków.
Podsumowanie zakończyło dzień, będąc okazją do refleksji, podziękowań i otwartej dyskusji na temat wniosków i inspiracji płynących z spotkania.

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I:
W imieniu Narodowego Forum Doradztwa Kariery uprzejmie zapraszamy przedstawicieli urzędów pracy, instytucji rynku pracy i  doradców zawodowych do udziału w webinarium, w ramach działań Projektu Erasmus+ dotyczących: Kształcenia i szkolenia zawodowego dorosłych (KA210-VET) prowadzonych przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Poniżej podajemy szczegóły dwudniowych webinariów:
2 Szkolenia online (webinarium) na temat : Wymiana doświadczeń w pracy, z grupami z mniejszości narodowych i etnicznych. Termin: 8-9.02.2024 , godz. 9.30-12.00.  Program Erasmus+ -Kształcenie i szkolenie zawodowe dorosłych (KA210-VET) Link do rejestracji osób na szkolenie online: https://forms.gle/f1c9bXBsHtShfmLWA  (formularz zgłoszeniowy który po wypełnieniu należy kliknąć prześlij). Link do spotkania zostanie wysłany przed każdym spotkaniem, na adres mailowy podany w w/w formularzu zgłoszeniowym.

Webinarium część I  Dzień 1 :  Data 8.02.2024,  godz. 9.30-12.00 Temat : "Kompetencje niezbędne w komunikacji wielokulturowej"
Merytoryczne zagadnienia webinarium :omówienie stereotypów i jakie są źródła tego zjawiska,odmienne rozumienie gestów, zwyczajów, wartości i normy: faktycznie występujące różnice negatywnie oceniane, wpływ kultury na zachowanie człowieka (np. skrypty zachowań, stereotypy o innych  i autostereotypy) komunikacja z grupą większościową  (np. style komunikacji,  kontakt w organizacjach pomocowych, kontakt w urzędach i szkołach ) jak wzbudzać zaufanie i nie aktywizować stereotypów? pytania  i odpowiedzi

Webinarium część II Dzień 2 :   Data 9.02.2024, godz. 9.30-12.00 Temat : "Kompleksowe wsparcie doradców kariery w pracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi"
Merytoryczne zagadnienia webinarium: wprowadzenie w problematykę Doradztwa Interkulturowego  ( problemy : diagnoza, oddziaływanie informacyjne, pomoc w planowaniu życia zawodowego , pomoc w przełamywaniu barier, samoocena) kooperacja z instytucjami rynku pracy bariery zatrudnienia osób z mniejszości narodowych i etnicznych pytania  i odpowiedzi

Szkolenia projektowe NFDK  mają na celu zwrócenie uwagi na różnice kulturowe w pracy z osobami z mniejszości narodowych i etnicznych.Szkolenia poprowadzą eksperci-doradcy pracujący na co dzień z osobami z mniejszości narodowych i etnicznych.Współuczestnictwo osób z mniejszości narodowych i etnicznych pozwoli przekazać pozostałym uczestnikom i odbiorcom szkolenia.Udzielone wskazówki i uwagi związane z odmiennością kulturową i etniczną będą bardzo istotne dla prawidłowej współpracy z mniejszości narodowymi i etnicznymi. Narodowe Forum Doradztwa Kariery mając na uwadze wiedzę i zaangażowanie Państwa instytucji w pracy zawodowej z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, będzie wdzięcze za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział w 2 szkoleniach online-webinariach , w godzinach 9.30-12.00, w dniach 8-9.02.2024r.

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I:

Pierwsze Szkolenie online (webinarium) na temat :  Webinarium - Szkolenie I "Kompetencje niezbędne w komunikacji wielokulturowej" Termin: 8 luty 2024 / godz.: 9:30 – 12:00

Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe dorosłych (KA210-VET)
W dniu 8 lutego 2024 odbyło sie zaplanowane zadaniowo pierwsze szkolenie pt.  "Kompetencje niezbędne w komunikacji wielokulturowej". Zwyczaje kulturowe, różnice w znaczeniu gestów, stereotyp i ich źródła oraz wpływ tradycji i kultury we współpracy z mniejszościami etniczymi były tematem szkolenia organizowanego w ramach projektu pt. „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym” w dniu 08.02.2024 roku.

Dziękujemy Panu Karolowi Kwiatkowskiemu z Centralnej Rady Romów w Polsce oraz Panu Arkadiuszowi Wiecha z Narodowego Forum Doradztwa Kariery za niezwykle inspirujące wystąpienia i wymianę doświadczeń, które pomogły nam poznać kompetencje niezbędne w komunikacji wielokulturowej i pomóc dobierać lepsze narzędzia współpracy.

Dziękujemy za uczestnictwo oraz dyskusję: Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ośrodkowi Usług Promocyjnych i Szkoleniowych, SPPP Krakowskiemu Ośrodkowi Kariery.

Wydarzenia i realizowane zadania w projekcie w ramach działania I:
Drugie Szkolenie online (webinarium) na temat : Webinarium - Szkolenie II "Kompleksowe wsparcie doradców kariery w pracy z mniejszościami narodowymi- etnicznymi" Termin: 9 luty 2024 / godz.: 9:30 -12:00
Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe dorosłych (KA210-VET)
W dniu 9 lutego 2024 roku odbyło się zaplanowane zadaniowo w projekcie drugie szkolenie pt. „Kompleksowe wsparcie doradców kariery w pracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi" w ramach projektu „Doradztwo zawodowe na rzecz zwiększenia udziału mniejszości narodowych i etnicznych w kształceniu zawodowym”. 
Poruszyliśmy tematy dotyczące doradztwa interkulturowego, pomocy w przełamywaniu barier, kooperacji z instytucjami rynku pracy oraz rozmawialiśmy o tym, jak wzbudzać zaufanie i nie aktywizować stereotypów.

Dziękujemy za uczestnictwo oraz dyskusję: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św., Ośrodkowi Usług Promocyjnych i Szkoleniowych, Krakowskiemu Ośrodkowi Kariery.

 

logo erasmusa i partnerów nfdk infabw krea

 

IIKKD

STRONA WWW  II KONGRES KSZTAŁCENIA DUALNEGO
https://kongresnfdk.pl/
REJESTRACJA ON-LINE DO UDZIAŁU W II KONGRESIE
https://kongresnfdk.pl/formularz-rejestracyjny/

Szczegóły konferencji znajdują się w załączonym zaproszeniu i programie oraz na stronie internetowej https://www.kongresnfdk.pl
Proces rejestracyjny do udziału w kongresie odbywa się przez stronę internetową https://www.kongresnfdk.pl w zakładce REJESTRACJA lub linkiem https://kongresnfdk.pl/formularz-rejestracyjny/
Szczegółowy udział w panelach dyskusyjnych, osób zainteresowanych zostanie podany po ich potwierdzeniu na stronie https://www.kongresnfdk.pl w zakładce PROGRAM lub pod linkiem https://kongresnfdk.pl/program-kongresu/

ZAPROSZENIE INFORMATOR II KONGRESU pobierz PDF : Informator II Kongres Kształcenia Dualnego

LOKALIZACJA i MIEJSCE II KONGRESU https://kongresnfdk.pl/lokalizacja/

Konferencja odbędzie się w dniu 14.09.2023 roku w Warszawie godz. 11.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Auditorium Maximum – Aula im. Roberta Schumana (budynek 21 - aula 101 wejście górne) Warszawa, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.

CEL II KONGRESU
Celem obecnego II Kongresu Kształcenia Dualnego jest wypracowanie programu rozwoju edukacji zawodowej,
prowadzonej przemiennie w szkole i miejscu pracy, w oparciu o integrację gospodarczą różnych środowisk społecznych. Szczególny charakter konferencji wynika z kontynuacji przedsięwzięcia cyklicznego -  pierwszej ogólnopolskiej edycji I Kongres Kształcenia Dualnego, który odbył się w dniu 8 grudnia 2022r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i był honowany patronatami 5 ministrów. Nasze konferencje – kongresy kształcenia dualnego, przewidziane są jako przedsięwzięcia cykliczne o szerszej perspektywie, obejmującej również zagadnienia i problemy upowszechniania procesów kształcenia dualnego, wspierających zadania służące ułatwieniu dostępu do rynku gospodarczego, skierowane do szerokiego grona odbiorców, sprzyjające integracji społecznej i gospodarczej. Integracja gospodarcza w połączeniu z działaniami rozwoju doradztwa zawodowego dla młodych ludzi ma kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń wielu grup społecznych (kształcenie dualne młodzieży upowszechniane przez instytucje gospodarcze). Integracja gospodarcza wpływa na przedsiębiorczość młodych osób i rynek pracy w nowej perspektywie oraz wpływa na rozwój doradztwa zawodowego dla młodych osób (kształcenie dualne młodzieży uczącej się i wybierającej zawód).
Głównym tematem II Kongresu będzie prezentacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń uczniów szkół branżowych, którzy kształcą się zawodowo u pracodawców. Od 1 września 2023 r. uczniowie w III roku nauki u pracodawcy otrzymają wypłatę 700+ zł brutto miesięcznie z Funduszu Pracy, będącego w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Młodocianym pracownikom od 1 wrzesnia 2023 roku będzie przysługiwać w III roku nauki wynagrodzenie na poziomie 10% (I rok 8%, II rok 9%) przeciętnych zarobków w gospodarce. Jest to obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Przedsiębiorcy oraz opinia publiczna w Polsce oczekują przywrócenia prestiżu kształcenia zawodowego w miejscu pracy. Wykwalifikowani pracownicy to przyszłość kraju, a ich brak na rynku staje się fundamentalną barierą dla rozwoju gospodarczego.Największy udział w kształceniu dualnym w Polsce mają zakłady rzemieślnicze. Organizacje rzemiosła, cechy i izby, są aktywne w każdym powiecie na terenie kraju. Kształcenie dualne rozwija się także w przemyśle, handlu i rolnictwie.O potrzebie rozwijania nauki zawodu u pracodawców świadczą dane przedstawione na I Kongresie Kształcenia Dualnego, który odbył się w grudniu 2022 r. Statystyki pokazują, że w Polsce tylko 10% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych w ramach branżowych szkół I stopnia, kształci się zawodowo u pracodawców. W najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej naukę zawodu u pracodawców pobiera ok. 50% młodzieży. Rozwijanie kształcenia dualnego w kraju, jest zatem kluczowe dla młodych ludzi oraz gospodarki.

TEMATYKA II KONGRESU KSZTAŁCENIA DUALNEGO :
1. Kształcenie dualne w Polsce – diagnoza stanu kształcenia prowadzonegoprzemiennie w szkole i miejscu pracy
2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego w rozwoju kształcenia dualnego
3. Doradztwo zawodowe na rzecz edukacji dualnej
4. Młodociani pracownicy – status uczniów i pracowników
5. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
6. Założenia programu rozwoju kształcenia dualnego w Polsce

PROGRAM II KONGRESU KSZTAŁCENIA DUALNEGO 14.09.2023r.:
11.00-11.15 - Otwarcie Kongresu
11.15-12.45 I PANEL DYSKUSYJNY
TEMAT : KSZTAŁCENIE DUALNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY WŁADZ PAŃSTWOWYCH.
INSTRUMENTY FINANSOWE WSPARCIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY
- PANEL Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI CENTRALNYCH
12.45 - 13.00 - Przerwa kawowa, poczęstunek
13.00 - 14.30 II PANEL DYSKUSYJNY
TEMAT : KSZTAŁCENIE DUALNE W WYMIARZE REGIONALNYM - JAK TO SIĘ ROBI?
- PANEL Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI INTERESARIUSZY KSZTAŁCENIA DUALNEGO,

REPREZENTUJĄCYCH SEKTORY: PUBLICZNY, POZARZĄDOWY I PRYWATNY
14.30 - 15.00 - Lunch, desery
15.00 - 16.30 III PANEL DYSKUSYJNY
TEMAT : POWIATY - DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY GOSPODARKI I EDUKACJI
- PANEL Z UDZIAŁEM PRAKTYKÓW KSZTAŁCENIA DUALNEGO ORAZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH

ZA ORGANIZACJĘ I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCÓW W WYMIARZE LOKALNYM
16.30 – Podsumowanie II Kongresu Kształcenia Dualnego.

PATRONI HONOROWI Kongresu Kształcenia Dualnego:
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Edukacji I Nauki
Minister Rozwoju i Technologii
Marszałek Województwa Lubelskiego

..........................................................................................................................................

UWAGA UCZESTNICY KONGRESU i zaproszone organizacje rzemieślnicze:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w dniu 15.09.2023r. zaprasza Uczestników kongresu
na wydarzenia i imprezy towarzyszące konferencji :
Warsztaty dyskusyjne w Hotelu Windsor - Jachranka 75, 05-140 Serock

Przyjazd i zakwaterowanie
odbywa się w dniu 14.09.2023r. od godz. 17.00
w recepcji
Hotel WINDSOR - Jachranka 75, 05-140 Serock.

 infografika

Wydarzenia i imprezy towarzyszące konferencji :
Warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego w kształceniu dualnym
Warsztaty szkoleniowe i konsultacje z zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego w kształceniu dualnym skierowane są do przedstawicieli samorządu gospodarczego rzemiosła.
Data: 15.09.2023 r. – 6 godzin dydaktycznych – wraz z udostępnieniem materiałów szkoleniowych.
Miejsce: Hotel WINDSOR – Jachranka 75, 05-140 Serock 

Uczestnikom w ramach kosztów szkolenia zostanie zapewniony nocleg z 14 na 15 września 2023r., po zakończonej konferencji II Kongres Kształcenia Dualnego oraz wyżywienie w dniu warsztatów.
Udział w warsztatach szkoleniowych potwierdzony zostanie certyfikatem uczestnictwa.

Program szkolenia:

 1. Informacja zawodowa i jej zastosowania w pośrednictwie pracy w ramach kształcenia dualnego w rzemiośle:
  – pozyskiwanie i wykorzystanie informacji w doradztwie zawodowym,
  – metody pozyskiwania informacji,
  – źródła informacji,
  – selekcja informacji,
  – wymagania pracodawców na wybranych stanowiskach,
  – profil osobowościowy w zawodach rzemieślniczych,
  – pożądane cechy charakteryzujące kandydata do nauki zawodu i pracy w rzemiośle.
  – opis zawodu: struktura charakterystyki zawodowej, zasady prowadzenia wywiadu, narzędzia do opisu zawodów, kwestionariusz – opisywanie zawodu, kwestionariusze do opisu stanowisk pracy.
 2. Analiza preferencji i predyspozycji ucznia w zawodzie w planowaniu kariery przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnostycznych:
  – analiza skuteczności w realizacji celów zawodowych w rzemiośle / bariery utrudniające realizację celu,
  – motywacja osiągnięć,
  – motywacja unikania niepowodzeń,
  – mechanizm podjęcia decyzji + planowanie.
 3. Kwestionariusz do Opisu Obszarów Pracy
 4. Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych
 5. Miasteczko Zainteresowań Zawodowych
 6. Nowoczesne metody w Mikrodoradztwie
 7. Planowanie rozwoju zawodowego osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 8. Rola poradnictwa zawodowego w rozwoju lokalnym

Kontakt:

Biuro Zarządu Krajowego NFDK
31-126 Kraków ul. Ambrożego Grabowskiego 3 lok.1
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 501 747 378  +48 517 517 002
strona internetowa : www.nfdk.pl

Zobacz także strony tematyczne NFDK  dotyczące promocji kształcenia zawodowego/dualnego :
infodoradztwo.pl 
ezawodowcy.pl   bud.ezawodowcy.pl

Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza  w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, rozpoczynają działania związane z  utworzeniem Białostockiej Szkoły Ćwiczeń, której celem jest poprawa funkcjonowania  systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych  i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kompetencje kluczowe w systemie  edukacji”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie online.  

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny oraz indywidualizacji procesu uczenia się. Zostaną doposażonych sześć pracowni przedmiotowych, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów białostockich Uczelni o specjalizacji nauczycielskiej.

Dzięki współpracy z partnerami (Uniwersytetem w Białymstoku, Podlaskim Kuratorem Oświaty, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczną nr 2) szkoła ćwiczeń będzie  miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

2SLO stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.08.2022
 
Środki finansowe:
 1 346 861,72 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku

Partner Projektu:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie

Szczegółowe informacje: https://2slo.bialystok.pl/projekty/bialostocka-szkola-cwiczen/

 logo

 

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.

Głównymi celami, realizowanymi przez Forum są:

 • Tworzenie platformy kontaktu, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi i wszystkimi osobami związanymi z poradnictwem zawodowym w Polsce;
 • Wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego poprzez dostarczanie nowoczesnych metod, narzędzi i publikacji dla doradców, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dla doradców zawodowych;
 • Popularyzacja idei doradztwa kariery i uświadamianie jego wagi w budowaniu nowoczesnego rynku pracy, oraz zwalczania bezrobocia;
 • Współpraca z instytucjami samorządowymi, oraz rządowymi w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce, oraz zwalczania bezrobocia – współpraca między innymi z Urzędami Marszałkowskimi województw, Komisją Edukacji i Nauki Senatu RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi krajami UE w ramach Europejskiego Forum Poradnictwa Całożyciowego, a także uczestnictwo w międzynarodowych projektach, takich jak "Szkoła i Sieć Pracy".

Brak nowych postów w aktualnościach. Zapraszamy wkrótce!
Wszystkie posty z tej kategorii po upływie 6 mięsięcy automatycznie przekazywane są do Archiwum.


 

Biuro Zarządu Krajowego
31-126 Kraków
ul. Grabowskiego 3/1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


+48 517 517 002
+48 500 482 333
+48 501 747 378


NIP: 5262735277

Nr konta 
Bank Millenium 
46116022020000000119990625 


Siedziba w Warszawie
al. Jerozolimskie 51/9
00-697 Warszawa

Partnerzy


avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.