Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów/czennic Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku oraz uczniów/czennic Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku, w ramach projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym dla uczestników/uczestniczek projektu „EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć specjalistycznych  dogoterapii o charakterze terapeutycznym dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.
Zajęcia realizowane będą na terenie powiatu bielskiego.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym i/lub rewalidacyjnym dla uczestników/uczestniczek projektu „EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć specjalistycznych  o charakterze terapeutycznym i/lub rewalidacyjnym dla uczniów/uczennic Zespołu szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych przez realizację zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowego oraz włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju ich dzieci oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Projekt jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, autyzmem i sprzężeniami oraz ich rodziców i nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

  • doposażenie placówki w programy i pomoce dydaktyczne

  • zajęcia specjalistyczne wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy,

  • zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym,

  • zajęcia rewalidacyjne,

  • zajęcia rozwijające zainteresowania

  • realizację szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli

  • działania dotyczące współpracy z rodzicami

  • realizacja działań z doradztwa edukacyjno- zawodowego

  • realizacja zajęć rozwijających postawę przedsiębiorczą i kreatywną uczniów.

Biuro projektu:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery

 

ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 216, 15-102 Białystok

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POZnan metropolia

Aktualności:

Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 80 szkół gimnazjalnych, których ogranymi prowadzącymi są 22 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru MOF Poznania.

W ramach projektu wsparciem w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 zostanie objętych łącznie 4.000 uczniów ze szkół, w tym: 4000 uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 1580 ucz. w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych, 110 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 480 nauczycieli, w tym 180 w zakresie studiów podyplomowych i co najmniej 300 w zakresie szkoleń i kursów specjalistycznych wspomagających ich warsztat pracy.

 

Czytaj więcej...

Sample image

Aktualności:

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017

Nazwa zamawiającego: Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym z zakresu wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.

 Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR OFERTY

 

Sample image

Aktualności:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Czytaj więcej...

Sample image

Aktualności:

Ruszuł projekt CZAS NA STAŻ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Związkiem Rzemiosła Polskiego, oraz Fundacją Gospodarczą w Gdyni.

CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO (przejdź)
inne dokumenty oraz dodatkowe informacje (przejdź)

Sample image

Aktualności:

Podlaski oddział Narodowego Forum Doradztwo Kariery serdecznie zaprasza nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, w szczególności realizujący zadania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym (doradcy, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy klasy), doradców zawodowych  do udziału w seminariach zawiązujących lokalne sieci doradców.

 

W związku z planowana reformą doradztwo zawodowe  będzie realizowane już od szkoły podstawowej jako obowiązkowe zajęcia ujęte w ramowych planach nauczania troska o podniesienie kwalifikacji nauczycieli, doradców zawodowych, wymianę informacji między szkołami w zakresie doradztwa  zawodowego, wspólne inicjatywy, dbanie o stały rozwój kadry oraz o odpowiednie warunki realizacji usług jest zasadne i jak najbardziej aktualne.

Czytaj więcej...

Sample image

Aktualności:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery w partnerstwie z Instytutem Rynku Pracy i Edukacji w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Programy Równowaga Praca-Zycie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”

 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do końca IX 2018 r. w 20 organizacjach z sektora publicznego z woj. podlaskiego Programów Równowaga Praca-Życie (PRP-Ż), ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia przyjaznych rodzinie, ułatwiających podtrzymanie zatrudnienia opiekunów dzieci do lat 3, powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, oraz aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 pozostających bez zatrudnienia. Okres realizacji: 01.10.2016 do 30.09.2018.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. 

Czytaj więcej...

Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.