Kwestionariusz do Opisu Obszarów Pracy:


Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stosowania metody Kwestionariusz do Opisu Obszarów Pracy,
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej diagnozowania potrzeb klienta, określania celów i możliwości, podejmowania decyzji w sytuacjach trudnego i niepewnego wyboru (w kontekście opisu obszaru pracy),
 • Doskonalenie umiejętności informowania w procesie doradczym, o obszarze pracy,
 • Zwiększenie wiedzy o różnych aspektach obszarów pracy,
 • Doskonalenie umiejętności pisania diagnozy
 • Zdobycie umiejętności opisu obszaru pracy
 • Zdobycie umiejętności opisu zawodu
 • Zdobycie umiejętności opisu stanowiska pracy

Uczestnicy uzyskają certyfikat uprawniający ich do stosowania w praktyce zawodowej. 
Uczestnicy otrzymują komplet materiałów dydaktycznych.

Opis narzędzia:

Kwestionariusz do Opisu Obszaru Pracy (KOOP) jest metodą gromadzenia informacji o obszarze pracy, zawodzie, stanowisku. Służy do zbierania, analizy i interpretacji informacji o wykonywanej pracy. Został opracowany w oparciu o teorię Johna L. Hollanda. Pozwala określać umiejętności i kompetencje niezbędne i pożądane do prawidłowego wykonywania czynności w danym obszarze pracy, zawodzie lub na danym stanowisku pracy. 

Metoda KOOP przeznaczona jest do sporządzania opisu stanowiska pracy, zawodu lub obszaru pracy w kategoriach wymagań ogólnych, wymagań szkoleniowo-treningowych, zachowań i postaw, cech osobowości, uzdolnień, umiejętności i predyspozycji, wykonywania określonych czynności, zaspokajania określonych potrzeb.

Zastosowania KOOP:

 • Sporządzanie opisu obszaru pracy, zawodu, lub stanowiska pracy;
 • Planowanie rozwoju zawodowego pracowników, w tym wymagań szkoleniowo-treningowych;
 • Rekrutacja i selekcja – porównanie i analiza profilu zawodowego osoby kandydującej do pracy z profilem danego obszaru lub zawodu lub danego stanowisko pracy; 
 • w połączeniu z posiadanym kodem zainteresowań zawodowych pracownika/kandydata, określa stopień dopasowania osoby do danego obszaru pracy, zawodu czy stanowiska, oraz ocenia na ile efektywnie dana osoba będzie wykonywać zadania w opisywanym obszarze pracy, zawodzie, lub na danym stanowisku pracy;
 • wykreślenie profilu obszaru pracy, zawodu lub stanowiska oraz uzyskanie jego kodu.

Czas trwania: 12 godzin (2 dni)

Uczestnicy: doradcy zawodowi

Zakres tematyczny:

 • Metodologia opisu obszarów pracy
 • Zasady budowy Kwestionariusza do Opisu Obszarów Pracy.
 • Rodzaje Kwestionariusza do Opisu Obszarów Pracy i możliwości zastosowań.
 • Nabywanie praktycznych umiejętności w stosowaniu metody.
 • Zasady interpretacji wyników.
 • Profil obszarów pracy.
 • Wskaźniki spójności i zróżnicowania profilu.
 • Sprawdzian nabytych kompetencji w zakresie stosowania metody Kwestionariusz do Opisu Obszarów Pracy.

Metoda szkolenia: Zajęcia obejmują wykłady i prezentacje oraz warsztaty praktyczne.

Prowadzący: Autor metody


 

Szkolenia