DORADZTWO ZAWODOWE W KSZTAŁCENIU DUALNYM  - szkolenie 1-dniowe

 

Czas trwania: 1 dzień łącznie 8 godzin dydaktycznych, zakwaterowanie 1 nocleg, wyżywienie, przerwy kawowe wraz z cateringiem podczas szkolenia )

Metoda szkolenia: szkolenie ma charakter aktywnej dyskusji i warsztatów multimedialnych przeprowadzanych przy pomocy symulacji komputerowych

Szkolenie kończy się autoryzacją uzyskanej wiedzy i uzyskaniem certyfikatu.

Cel szkolenia:  Analiza procedur z zakresu doradztwa zawodowego w kształceniu dualnym, obejmująca interpretację obowiązujących procedur na podstawie studiów przypadku.

Szkolenie ma charakter unikatowy z racji braku oferty rynkowej szkoleń z zakresu kształcenia dualnego z uwzględnieniem specyfiki kształcenia w miejscu pracy.

Program szkolenia obejmuje praktyczne przykłady zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego w kształceniu dualnym.

Odbiorcy szkolenia: Członkowie oraz pracownicy organizacji rzemieślniczych.

PROGRAM WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

1. Informacja zawodowa w kształceniu dualnym w rzemiośle:
- Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji w doradztwie zawodowym
- Metody pozyskiwania informacji
- Źródła informacji
- Selekcja informacji.
2. Wymagania pracodawców na wybranych stanowiskach
Profil osobowościowy w zawodach rzemieślniczych.
Pożądane cechy charakteryzujące kandydata do nauki zawodu i pracy w rzemiośle.
3. Opis zawodu:
- struktura charakterystyki zawodowej
- zasady prowadzenia wywiadu
4. Narzędzia do opisu zawodów
- Kwestionariusz – opisywanie zawodu.
- Kwestionariusze do opisu stanowisk pracy.
5. Analiza preferencji i predyspozycji ucznia w zawodzie w planowaniu kariery przy
wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnostycznych
6. Analiza skuteczności w realizacji celów zawodowych w rzemiośle / bariery
utrudniające realizację celu z wykorzystaniem e-narzędzi
- Motywacja osiągnięć
- Motywacja unikania niepowodzeń
- Mechanizm podjęcia decyzji + planowanie, przeprowadzanie symulacji komputerowych
- Konstruowanie planów działania przy pomocy narzędzi elektronicznych
- Nowoczesne metody w Mikrodoradztwie
- Planowanie rozwoju zawodowego osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
7. Rola poradnictwa zawodowego w kształceniu dualnym
Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma narzędzie multimedialne wyposażone
w zestaw modułów i testów diagnostycznych do pracy z uczniem w zawodzie:
-Kwestionariusz do Opisu Obszarów Pracy
-Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych
-Miasteczko Zainteresowań Zawodowych (kwestionariusz zainteresowań zawodowych)
Po zakończeniu szkolenia nastąpi procedura autoryzacji uzyskanej wiedzy i uzyskanie certyfikatu.

Szkolenia