RELACJE SPOŁECZNE ORAZ KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE W KSZTAŁCENIU DUALNYM

 

Czas trwania: łącznie 16 godzin dydaktycznych podzielonych na 2 moduły ( 2 dni Moduł I - 8 godzin i Moduł II – 8 godzin)

Cena: 2500 zł (cena obejmuje 16 godzin szkoleniowych - przerwy kawowe, catering, zakwaterowanie (1 nocleg) oraz zestaw multimedialnych materiałów szkoleniowych.

Metoda szkolenia:

Szkolenie kończy się autoryzacją uzyskanej wiedzy i uzyskaniem certyfikatu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest analiza procedur z zakresu zarządzania kształceniem dualnym, obejmująca interpretację obowiązujących przepisów na podstawie studiów przypadku.

Program szkolenia obejmuje praktyczne przykłady zagadnień z zakresu kształcenia zawodowego w miejscu pracy.

Odbiorcy szkolenia:

Członkowie oraz pracownicy organizacji rzemieślniczych.

Nauka zawodu w zakładach rzemieślniczych odbywa się w systemie dualnym, obejmując część praktyczną, realizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne (w branżowej szkole pierwszego stopnia lub na kursie dokształcającym). Nauka zawodu w rzemiośle odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

PROGRAM SZKOLENIA: Szkolenie jest dwudniowe- łacznie 16 godzin i podzielone na 2 moduły:

MODUŁ I - 8 godzin Podstawy pedagogiczne kształcenia dualnego:

Kształcenie dualne w perspektywie pedagogicznej – definicja i metody

Uwarunkowania psychospołeczne kształcenia dualnego w zakładzie rzemieślniczym

Kompetencje interpersonalne instruktorów praktycznej nauki zawodu w miejscu pracy, a ich relacje z rodzicami uczniów

Rola umiejętności interpersonalnych instruktorów praktycznej nauki

Wsparcie instruktorów praktycznej nauki zawodu w komunikacji z uczniem

Znaczenie kształcenia dualnego w rozwijaniu kluczowych kompetencji zawodowych

Uczeń czy pracownik? Specyfika kształcenia dualnego

Czy uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje zawodowe wystarczą do prowadzenia nauki w miejscu pracy? Formalne wymogi o praktyka edukacji w miejscu pracy

Kompetencje w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych i dostosowania metod nauczania młodzieży podejmującej kształcenia dualne

Mentoring i transfer międzypokoleniowy wiedzy w przedsiębiorstwie w ramach kształcenia dualnego

Skuteczne motywowanie młodocianych pracowników

Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy

Relacja mistrz – uczeń dzisiaj

MODUŁ II – 8 godzin: Relacje społeczne w zakładzie szkolącym uczniów/ młodocianych pracowników

Nowoczesne metody pozyskiwania wiedzy zawodowej

Transfer wiedzy w edukacji dualnej

Technologie informatyczne w kształceniu dualnym

Trening umiejętności komunikacyjnych

„Firma ucząca się”, czyli nauka uczenia się

Efektywna komunikacja jako korzyść dla przedsiębiorstwa:

- mniejsze natężenia konfliktów

- minimalizacja kosztów

- poprawa przepływu informacji w firmie

- większy poziom integracji i „poczucia wspólnoty” w firmie

- -lepsza obsługa klienta

Studia przypadku

Warsztaty podsumowujące efekty szkolenia.

Szkolenia