Skuteczna rekrutacja i selekcja:


Zakres tematyczny:

 • Model kompetencji a obszary zadaniowe.
 • Profile wymagań i proces rekrutacji.
 • Przegląd metod rekrutacji i selekcji kandydatów.
 • Warsztat doskonalący – analiza dokumentów aplikacyjnych zgodnie z omówionymi wytycznymi (3 stanowiska).
 • Struktura i rodzaje wywiadów, błędy w ocenianiu.
 • Warsztat doskonalący – pytania do wywiadu w celu sporządzenia prognozy efektów pracy kandydata, przeprowadzenie wywiadu/rozmowy kwalifikacyjnej z wybranym uprzednio najlepszym kandydatem (3 stanowiska).
 • Metoda Assessement /Development Center (AC/DC) jako najskuteczniejsza metoda oceny potencjału pracownika.
 • Prawo i etyka w rekrutacji i selekcji.

Wymagania pracodawców w wybranych sektorach, na wybranych stanowiskach

 • Profil osobowościowy w kluczowych zawodach w wybranym sektorze, na wybranych stanowiskach.
 • Pożądane cechy charakteryzujące kandydata do pracy w wybranym sektorze, na wybranym stanowisku.
 • Niezbędne kompetencje do pracy w wybranym sektorze, na wybranym stanowisku.

Metodologia tworzenia opisów zawodów i opisów stanowiska pracy – praktyczne wykorzystanie w pośrednictwie

 • Opis stanowiska pracy.
 • Opis zawodu:

- struktura charakterystyki zawodowej
- zasady prowadzenia wywiadu

Narzędzia do opisu zawodów

 • Kwestionariusz KASP i KAZ – opisywanie zawodu.
 • Kwestionariusze do opisu stanowisk pracy.
 • Opisywanie nowych zawodów

 


 

Szkolenia