ZARZĄDZANIE KSZTAŁCENIEM DUALNYM.

PRAWNE ASPEKTY KSZTAŁCENIA W MIEJSCU PRACY - szkolenie 2 dniowe

 

Czas trwania: 2 dni łącznie 16 godzin dydaktycznych podzielonych na 2 moduły ( 2 dni Moduł I - 8 godzin i Moduł II – 8 godzin)

Cena: 2500 zł (cena obejmuje 16 godzin szkoleniowych - przerwy kawowe, catering, zakwaterowanie i noclegi) oraz zestaw multimedialnych materiałów szkoleniowych.

Metoda szkolenia: szkolenie ma charakter warsztatów multimedialnych przeprowadzanych przy pomocy symulacji komputerowych

Szkolenie kończy się autoryzacją uzyskanej wiedzy i uzyskaniem certyfikatu.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest analiza procedur z zakresu zarządzania kształceniem dualnym, obejmująca interpretację obowiązujących przepisów na podstawie studiów przypadku.

Program szkolenia obejmuje praktyczne przykłady zagadnień z zakresu kształcenia zawodowego w miejscu pracy.

Odbiorcy szkolenia: Członkowie oraz pracownicy organizacji rzemieślniczych.

Nauka zawodu w zakładach rzemieślniczych odbywa się w systemie dualnym, obejmując część praktyczną, realizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne (w branżowej szkole pierwszego stopnia lub na kursie dokształcającym). Nauka zawodu w rzemiośle odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

PROGRAM SZKOLENIA: Szkolenie jest dwudniowe i podzielone na 2 moduły:

MODUŁ I - 8 godzin Podstawy prawne systemu kształcenia dualnego:

Kształcenie dualne w zakładzie rzemieślniczym

Uprawnienia do szkolenia:

- uprawnienia pedagogiczne

- kwalifikacje zawodowe

Zasady zatrudniania młodocianych pracowników

Wynagrodzenie i czas pracy młodocianego pracownika

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego

Podstawy programowe kształcenia

Nauka zawodu

Dzienniczek praktyk

Zasady wynagradzania młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Przeciwskazania wykonywania określonego rodzaju prac w ramach nauki zawodu – w tym pogłębiona analiza regulacji dotyczących zawodów stolarz i mechanik samochodowy na potrzeby bieżącej działalności organizacji rzemieślniczych

Studia przypadku

MODUŁ II – 8 godzin: Egzaminy w izbach rzemieślniczych

Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze - podstawowe regulacje prawne

Egzaminy w izbach rzemieślniczych a okręgowych komisjach egzaminacyjnych

Standardy egzaminacyjne - zakres wymagań na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w rzemiośle

Komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Analiza i interpretacja stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 września 2019 r., gdyż zgodnie z przepisami o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników w przepisie art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe Ustawodawca określił, że jednym z warunków otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia jest ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie odpowiednio:

– w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzaminu czeladniczego

– w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzaminu zawodowego

W brzmieniu przepisu sprzed nowelizacji takiego dookreślenia nie było i młodociany pracownik mógł zdać którykolwiek egzamin tj. zawodowy lub czeladniczy, co nie miało wpływu na otrzymanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia.

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Warsztaty podsumowujące efekty szkolenia.

Szkolenia