SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO - AUTODIAGNOZA I PRZECIWDZIAŁANIE:


 

CELE SZKOLENIA:

 • Zasadniczym celem szkolenia jest zrozumienie mechanizmu wypalenia zawodowego.
 • Wśród celów szczegółowych można wymienić: nabycie umiejętności dokonywania w tym zakresie samooceny, czyli zidentyfikowanie przyczyn indywidualnych i organizacyjnych występujących w miejscu pracy, zdiagnozowanie własnego stopnia wypalenia zawodowego, poznanie własnych strategii radzenia sobie ze stresem wraz z ich oceną skuteczności.

 ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do grup zawodowych, których treść i rodzaj wykonywanej pracy wymaga kontaktu z drugim człowiekiem, w tym szczególnie należy wziąć pod uwagę zawody z tzw. kategorii „helping proffessions”

ILOŚĆ GODZIN: 20

 

PROGRAM:

 

 • Indywidualne i organizacyjne przyczyny wypalenia zawodowego.
 • Skutki wypalenia zawodowego

- Indywidualne (zdrowie psychiczne i fizyczne, satysfakcja z pracy, obniżona samoocena itd.)
- Organizacyjne (jakość i efektywność w pracy, absencje, alienacja itd.)

 • Fazy wypalania się w zawodzie
 • Niedopasowanie zawodowe a problem wypalenia zawodowego – z uwzględnieniem sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy.
 • Zdiagnozowanie własnego stopnia wypalenia zawodowego – zastosowanie kwestionariusza MBI (Maslach Burnout Inventory)
 • Indywidualna identyfikacja przyczyn wypalenia w miejscu pracy
 • Poznanie własnych strategii zmagania się ze stresem chronicznym – zastosowanie kwestionariusza „Coping” A. Pines
 • Metoda próbek sytuacyjnych – uczenie się optymalnych sposobów zmagania się ze stresem
 • Ćwiczenia symulacyjne – dyskusja grupowa nad materiałem dotyczącym zachowań w sytuacjach stresogennych, zarejestrowanym za pomocą kamery
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

 - Wymiary inteligencji emocjonalnej przydatne w pracy zawodowej
 - Indywidualny profil inteligencji emocjonalnej

 • Poznanie własnych stylów reagowania na sytuacje konfliktowe w miejscu pracy – ćwiczenie grupowe
 • Dyskusja panelowa – próba odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób należy zapobiegać wypaleniu zawodowemu w miejscu pracy? (uwzględnienie wiedzy na temat uwarunkowań indywidualnych, organizacyjnych oraz ekonomiczno-społecznych).
 • Kwestionariusz do oceny kompetencji zastosowany dwukrotnie przed i po szkoleniu.

 

METODA SZKOLENIA 

Przewaga aktywnych metod szkolenia typu warsztaty, ćwiczenia symulacyjne, ćwiczenia grupowe, zastosowanie standardowych metod diagnostycznych, dyskusja panelowa ale również przekaz wiedzy w formie „wstawek” wykładu.


 

Szkolenia